Mubahalah

10 07 2008

Mubahalah

Al-Mubahalah
bermaksud al-Mula’anah (saling melaknat), iaitu dua pihak yang
bertelagah masing-masing berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh
agar Allah menurunkan laknat ke atas pihak yang berbohong atau
berdusta di antara mereka berdua. Contoh Mubahalah ialah dengan
masing-masing berdoa; “Ya Allah! Laknatkanlah orang yang berdusta
di antara kami berdua dalam masalah antara kami ini”.

Pensyari’atan
Mubahalah disebut di dalam ayat Allah;


فَمَنْ
حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ
نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ
وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا
وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل
لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Sesiapa
membantahmu dalam hal itu (wahai Muhammad) selepas datang kepadamu
ilmu, maka katakanlah kepadanya; ‘Marilah! kita ajak anak-anak kami
dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, kami
sendiri dan kamu juga, kemudian kita bermubahalah (yakni saling
berdoa bersungguh-sunguh) agar Allah menimpakan laknatNya ke atas
orang-orang berdusta” (Ali Imran; 61).

Menurut ulamak
Tafsir; sebab turun ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya dari awal
surah Ali Imran ialah rombongan orang-orang Nasrani dari Najran yang
datang ke Madinah, lalu berhujjah dengan Nabi s.a.w. tentang Nabi Isa
a.s. di mana mereka mendakwa beliau adalah jelmaan Tuhan atau anak
Tuhan. Lalu hujjah-hujjah mereka dipatahkan oleh Nabi s.a.w. dengan
mengemukakan penjelasan Allah tentang Nabi Isa a.s. dalam surah Ali
Imran, antaranya firman Allah (bermaksud); “Sesungguhnya
perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam.
Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya;
‘Jadilah’, maka ia pun jadi” (Ali Imran; 59). Walaupun telah
dibentangkan hujjah-hujjah yang kukuh, mereka tetap berkeras dengan
kepercayaan mereka. Akhirnya, Allah menurunkan ayat memerintahkan
Nabi Muhammad mengajak mereka bermubahalah iaitu dengan firmanNya di
atas (yakni ayat 61 dari surah Ali Imran di atas). Tatkala diajak
untuk bermubahalah oleh Nabi s.a.w., mereka meminta tangguh beberapa
hari untuk bermesyuarat sesama mereka. Di kalangan mereka ada seorang
alim Nasrani bernama ‘Abdul-Masih. Mereka bertanya pandangannya. Ia
menjawab; “Demi Allah, wahai kaum Nasrani. Kamu sekelian mengetahui
bahawa Muhammad itu memang benar seorang Nabi yang diutuskan. Ia
datang kepada kamu dengan membawa kata pemutus bagi urusan sahabat
kamu (yakni Isa a.s.). Kamu juga mengetahui bahawa tidak ada kaum
yang melaknat Nabi mereka melainkan Allah akan memusnahkan mereka
hingga ke akar umbi sama ada yang dewasa atau yang masih kecil…”.
Akhirnya mereka menolak untuk bermubahalah dan memilih untuk berdamai
dengan Nabi dan membayar jizyah. (Rujuk kisah ini dalam Tafsir Ibnu
Kathir).

Dari ayat di atas disimpulkan bahawa harus berhujjah
untuk menegakkan urusan agama, dan sesiapa menentang dan menolak
sesuatu dari Syari’at harus kita bermubahalah dengannya sebagaimana
mengikuti perintah Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w.. (Tafsir
al-Qasimi).

Menurut Imam Ibnul-Qayyim dalam Zadul-Ma’ad;
Menjadi Sunnah dalam perdebatan dengan golongan kebatilan apabila
telah ditegakkan hujjah Allah terhadap mereka, lalu mereka masih
enggan kembali (kepada kebenaran) sebaliknya tetap berdegil untuk
menentang (kebenaran), hendaklah mereka diajak untuk bermubahalah.
Mubahalah itu telah diperintahkan Allah kepada NabiNya dan Allah
tidak berkata; “Mubahalah itu khusus untuk kamu sahaja, tidak harus
bagi umat kamu”. (Zadul-Ma’ad, 3/643)

Ada di kalangan
ulamak menegaskan; tidak harus bermubahalah melainkan dalam urusan
yang penting – mengikut Syarak- yang berlaku padanya kesamaran dan
pertentangan yang sukar diselesaikan kecual dengan bermubahalah.
Disyaratkan terlebih dahulu bagi urusan itu ditegakkan hujjah,
dilakukan usaha untuk menghilangkan kekeliruan serta diberikan
nasihat dan ancaman (kepada orang yang terlibat). Apabila segalanya
tidak mendatangkan manfaat, maka barulah digunakan mubahalah sebagai
cara terakhir yang terpaksa dilakukan (yakni darurat). (Tafsir
al-Qasimi).

Najran
dan peristiwa Mubahalah:

Di
semenanjung tanah Arab, Najran adalah wilayah yang paling penting
bagi orang-orang Nasrani, terletak bersempadan dengan dengan Yaman
dan Hijaz, sebuah daerah pertanian yang subur, terkenal dengan
perusahaan menenun sutera, pembikinan senjata dan barangan kulit.
Bumi ini adalah laluan pendagang yang terdekat mengarah ke hirah,
melahirkan banyak penyair yang terkemuka. Penduduk Najran sewaktu
ketika dahulu sebelum beragama Nasara mereka adalah penganut-penganut
agama orang-orang Arab. Di bumi inilah berlaku peristiwa pembakaran
beramai-ramai ‘Ashab Ul-Ukhdud’ yang diceritakan Al-Quran.

Kaum
Nasrani berjaya mengekalkan kekuasaan meraka di Najran selepas
menumpaskan Zu Nuwwas dari kaum Yahudi yang telah menyerang bumi
tersebutdan kejayaan ini membawa penguasaan mereka di selatan Habsyah
dan di utara Rom. Inilah detik-detik kaum Nasrani Najran berada di
puncak keangkuhan mereka sebagaimana keangkuhan kaum Yahudi
sebelumnya. Mereka telah membina sebuah Ka’abah di Najran di
sebabkan kedengkian mereka terhadap Ka’abah di Makkah. Yaqut telah
menyebutkannya di dalam ‘Mu’jam Ul-Buldan’ (Jilid 8 : muka
surat 264):

Dan
Ka’abah Najran ini dikatakan telah dibina oleh Banu Abdul Madan bin
Ad-Diyan Al-Harisi mengikut bentuk binaan Ka’abah, mereka memulia
dan mengagung Ka’abah tersebut serta menamakannya ‘Ka’abah
Najran’ di dalamnya para asaqifah beribadat.

Penguruasan
‘Ka’abah Najran’ dibahagikan kepada tiga jabatan yang
dipertanggungjawabkan kepada tiga orang. Jabatan yang mengurus urusan
luar mengurus luar mengenai hubungan di antara qabilah dengan mereka
sebagaimana yang kita namakan pada hari ini kementerian luar
disandang oleh ‘As-Sayyid’ yang namanya ialah ‘wahab’, di
mana ia merangkap sebagai pemimpin di dalam peperangan yang kita
namakan menteri peperangan atau menteri pertahanan. Jabatan yang
mengurus urusan dalaman yang kita namakan pada hari ini kita namakan
kementerian dalam negeri yang di sandang oleh ‘Al-‘Aqib’ yang
namanya adalah ‘Abul Maseh’, jabatan yang mengurus urusan
keagamaan yang kita namakan pada hari ini menteri agama yang
disandang oleh ‘Al-Usquf’ yang namanya adalah ‘Abu Marisah’.

Kaum
Nasrani Najran telah mengutus ketiga-tiga mereka bertemu Rasulullah
s.a.w.a. dan baginda telah berhasrat untuk bermubahalah dengan
mereka, tetapi mereka telah memohon perdamaian dengan baginda,
walaubagaimanapun Rasulullah telah menulis sepucuk surat kepada
mereka dengan mengenakan beberapa syarat. Selepas Abu bakar
menyandang jawatan khalifah dihapuskan yang demikian itu, ketika umar
mengambil alih jawatan tersebut, beliau telah memuliakan mereka dan
membeli harta mereka.

Sebab
Berlaku Peristiwa Mubahalah


Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad bila masih ada orang
yang membantah kebenaran berita tentang kejadian Isa, sesudah
mendapat penjelasan hendaklah mereka diajak bermubahalah untuk
membuktikan siapa yang benar dan berdoa supaya Allah SWT menjatuhkan
laknat-Nya kepada orang yang berdusta. Mubahalah ini sebagai
pencerminan dari kebenaran kepercayaan itu.
Allah SWT
memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw, agar mengundang keluarga
masing-masing baik dari pihaknya maupun dari pihak mereka, yang
terdiri dari anak-anak dan isteri, untuk mengadakan mubahalah ini.

Di dalam ayat disebutkan lebih dahulu isteri dan anak-anak nabi
dalam mubahalah, karena seseorang lebih mengkhawatirkan diri
keluarganya dari pada dirinya sendiri. Hal ini mengandung pengertian
bahwa Nabi Muhammad saw, telah percaya dengan penuh keyakinan bahwa
bencana yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari muhabalah itu
tidak akan menimpa keluarganya dan dirinya. Kemudian ayat ini yang
dikenal sebagai ayat mubahalah.
Mengenai terjadinya ajakan
mubahlah tersebut telah diriwayatkan melalui berbagai macam sumber,
bahwa Nabi Muhammad saw, telah mengajak orang-orang Nasrani dari suku
Najran untuk mengadakan mubahalah, tetapi mereka menolak.


Imam
Bukhari dan Imam Muslim juga telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Al
‘Aqib dan As Sayid mengunjungi Rasulullah saw. Kemudian beliau
berkeinginan untuk mengadakan mubahalah dengan mereka. Maka salah
seorang di antara mereka berkata kepada kaumnya: “Janganlah kamu
bermuhabalah dengan dia. Demi Allah apabila ia betul-betul seorang
Nabi lalu dia bemubahalah dengan kita, niscaya kita tidak akan
berbahagla selamanya, dan tidak akan ada generasi yang akan
melanjutkan keturunaan kita. Kemudian mereka berkata kepada Nabi saw:
“Kami akan memberikan apa yang engkau minta sebab itu utuslah
kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya” Kemudian Nabi saw
bersabda: “Berdirilah hai, Aba Ubaidah”, maka setelah ia
berdiri Nabipun bersabda: “Inilah orang yang terpercaya
dikalangan umat ini” .


Abu
Nu’aim meriwayatkan pula sebuah hadis dari Ibnu ‘Abbas dalam kitab Ad
Dalail melalui sanad dari Ata’dan Ad Dahak dari lbnu Abbas bahwasanya
delapan orang Nasrani dan penduduk Najran mendatangi Rasulullah saw
Di antara mereka terdapat ‘Aqib dan As Sayid. Kemudian Allah SWT
menurunkan ayat ini. Lalu mereka berkata: “Beri tangguhlah kami
tiga hari”. Lalu mereka pergi kepada Bani Quraizah, Bani Nadir
dan Bani Qainuqa’ dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka
memberi isyarat untuk berdamai saja dan tidak mengadakan mubahalah
dengan Nabi. Kemudian mereka berkata: “Dia adalah nabi yang
telah diberitakan kedatangannya di dalam kitab Taurat”. LaIu
mereka mengadakan perdamaian dengan Nabi saw dengan perjanjian
membayar 1.000 potong pakaian pada bulan Safar dan 1.000 potong lagi
disertai sejumlah uang pada bulan Rajab.
Dan diriwayatkan bahwa
Nabi Muhammad saw, telah mengajukan Ali, Fatimah dan kedua putra
mereka, Hasan dan Husain selain diri beliau sendiri, untuk
bermuhabalah dan Nabipun keluar bersama-sama mereka seraya bersabda:
“Apabila saya berdoa hendaklak kamu membaca, Amin”.

Tafsir
al-Zamakhsyari

Diriwayatkan
bahawa apabila mereka (kaum Nasrani dari Najran) diajak (oleh
Rasulullah) untuk ber
mubahalah,
mereka
berkata: “Kami akan pulang dan kami akan membuat keputusannya.”
Manakala mereka pergi, mereka berkata kepada ‘Aqib, seorang yang
pintar di kalangan mereka: “Wahai hamba al-Masih apa pandangan
anda?” Dia menjawab: “Demi Allah sesungguhnya kalian mengetahui
wahai kaum Nasrani, bahawa sesungguhnya Muhammad adalah seorang Nabi
yang diutuskan. Dia telah mendatangi kalian dengan keterangan
daripada Tuhan kalian. Demi Allah tidak ada satu kaum pun (yang
pernah ber
mubahalah
dengan seorang Nabi) sehingga yang kecil dan besar mereka dapat
hidup. Sekiranya kalian lakukan, nescaya kalian akan binasa. Dan
sekiranya kalian enggan ber
mubahalah
maka dia akan membiarkan agama kalian dan kalian kekal dengan agama
kalian. Lantaran itu ucaplah selamat tinggal kepada lelaki itu dan
kembalilah ke tempat kalian.”

Maka
merekapun datang kembali menemui Rasulullah
shallallahu
‘alaihi wa alihi
yang
pada ketika itu beliau sedang mendukung Husain, memegang tangan
Hasan, Fatimah berjalan di belakangnya dan ‘Ali di belakang
Fatimah. Baginda bersabda: “Tidakkah aku telah menyeru kalian, maka
berimanlah.”

Lalu
uskuf (bisyop) kaum Najran tersebut menjawab: “Wahai bangsa
Nasrani! Sesungguhnya aku sedang
melihat
kepada muka-muka mereka
,
sekiranya Allah mahu menghilangkan bukit dari tempatnya, nescaya Dia
akan menghilangkannya melalui
kemuliaan
muka-muka mereka
.
Justeru itu janganlah kalian ber
mubahalah,
nanti kalian akan binasa, dan tidak tinggal lagi seorang Nasrani pun
di bumi ini hingga di Hari Kiamat.”

Lalu
mereka berkata: Wahai Abu Qasim (gelaran kepada Nabi Muhammad), kami
fikir kami tidak akan ber
mubahalah
dengan anda sebaliknya kami mengakui anda di atas agama anda
sementara kami kekal di atas agama kami.” Nabi
shallallahu
‘alaihi wasallam

menjawab: “Sekiranya kalian enggan ber
mubalahah,
maka masuklah Islam. Ke atas kalian (hak-hak) sebagaimana di atas
mereka (Islam).”

(Lantas mereka menolaknya), kemudian
baginda bersabda: “Aku melepaskan kalian.” Mereka menjawab: “Kami
tidak mampu untuk memerangi Arab, justeru itu kami membuat perdamaian
dengan anda supaya anda tidak memerangi kami, menakut-nakutkan kami
dan memaksa kami supaya meninggalkan agama kami. Sebagai balasan kami
akan memberikan kepada anda setiap tahun dua ribu Hillah, seribu pada
bulan Safar, dan seribu pada bulan Rajab, dan tiga puluh baju besi
biasa.”

Maka
Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan
syarat-syarat tersebut. Baginda bersabda: “Demi diriku di
Tangan-Nya, sesungguhnya kebinasaan telah jelas ke atas ahli Najran
(suku kaum Nasrani tersebut). Dan sekiranya mereka ber
mubahalah,
nescaya mereka bertukar menjadi kera dan babi serta lembah ini
menjadi api membakar mereka. Allah akan melenyapkan Najran dan
penduduk-penduduknya sekali sehingga burung yang hinggap di atas
pokok.” Manakala genap setahun mereka dibinasakan (kerana tidak
menepati janji mereka).

Advertisements

Tindakan

Informasi

One response

9 04 2011
H4n5cyb3r

Subhanalloh

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: